Адреса Центру дистанційної освіти та телемедицини ЗДМУ:

Україна, 69035,
м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 26

Тел:       (061) 224-68-16

Факс:     (061) 233-60-07
E-mail:   zsmu@zsmu.zp.ua

 

Запорізький державний медичний університет:
 

Група EdX.ZSMU.org

 

Нормативно-правова документація

Розвиток системи дистанційної освіти потребує об'єднання  зусиль ВНЗ та  державних інституцій щодо: прискорення цього процесу; координації дій, нормативно-правової захищеності; надання дистанційній освіті статусу рівноцінної з очною, заочною, екстернатною формами навчання; зменшення інтелектуальних, матеріальних та фінансових витрат на впровадження і розвиток дистанційної освіти.

Розвиток дистанційної освіти у ВНЗ повинен відбуватись як  складова державної політики в галузі розвитку системи дистанційної освіти, що дозволить забезпечити не тільки  функціонування дистанційної освіти у ВНЗ як рівноцінної форми навчання, з виданням державних документів, але й підвищить ефективність національної освітньої системи шляхом забезпечення широкого доступу населення до освітніх  ресурсів і створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя. 

Таким  чином, державна політика в галузі розвитку освіти - орієнтир для ВНЗ у формуванні власної стратегії розвитку, розробці освітніх послуг, що відповідають  вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці.