ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ІСПИТІВ КРОК  

 

Система тестових ліцензійних іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у закладах вищої освіти незалежно від їх підпорядкування.

 

Іспит Крок проходить одночасно по всій країні у формі тестування Центром тестування при МОЗ України. Це об'єктивне зовнішнє незалежне оцінювання професійної компетентності, яке є обов'язковим для усіх студентів в системі МОЗ, МОН та приватних університетів в сфері охорони здоров’я.

Метою тестового іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.

 

Види тестових іспитів

Тестовий іспит включає один, два або три окремі тестові екзамени залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. Зміст тестових іспитів затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.

Майбутні фахівці рівня «магістр» (лікарі, лікарі-стоматологи, фармацевти, лікарі-психологи тощо), послідовно складають три екзамени – «Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3». Майбутні фахівці рівня «бакалавр» складають екзамен «Крок Б».

 

«Крок 1» – екзамен із загально наукових дисциплін, який складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, що входять до складу тестового екзамену «Крок 1». Тестовий екзамен складається на 3-му курсі (майбутні лікарі, лікарі-стоматологи) або на 4-му курсі (фармацевти, клінічні фармацевти).

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1». У разі не перескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з закладу вищої освіти як такий, що не виконав навчальний план.

 

«Крок 2» є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки магістрів. «Крок 2» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат тестових іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти і можуть повторно скласти тестовий іспит не раніше, ніж через рік.

 

«Крок 3» є екзаменом, що базується на освітньо-професійній програмі підготовки магістра за певною лікарською (провізорською) спеціальністю в інтернатурі. «Крок 3» складається під час навчання в інтернатурі.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені «Крок 3» результат «не склав», не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат тестових іспитів і не отримують сертифікат лікаря-спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен «Крок 3» протягом трьох років в будь-який наступний термін його проведення.

 

«Крок Б» є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра. «Крок Б» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок Б» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат тестових іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення закладу вищої освіти. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен "Крок Б" не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

 

Структура іспитів.

Всі екзамени «Крок 1», «Крок 2» та «Крок 3» містять по 200 запитань, а «Крок Б» - 150 запитань. Для відповіді на запитання студенти мають по 1 хвилині. Додатковий час надається студентам-громадянам іноземних держав, для яких українська або російська мова не є рідними. Студенти мають право здати роботи раніше регламентованого часу закінчення тестування.

Тестові запитання входять в так званий екзаменаційний буклет: Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Він включає тестові завдання формату А, які складаються з ситуаційної задачі, запитання або твердження і чотирьох або п'яти відповідей, які позначені латинськими літерами (А, В, С, D , Е). Правильна відповідь на тестове завдання - це одна найкраща відповідь на запитання (твердження). До екзаменаційного тесту в обов'язковому порядку включаються тестові завдання з екзаменаційних буклетів попередніх років, які мають відповідні психометричні характеристики та є якірними.

На іспиті Ви отримуєте екзаменаційний буклет та бланк відповідей. Екзаменаційний буклет має номер; студент вписує на обкладинці свій ідентифікаційний код, прізвище та ініціали.

Кожне тестове завдання (ТЗ) пронумеровано від 1 до 200. До завдання додається чотири-п'ять відповідей (A, B, C, D, E). Ви маєте обрати одну найкращу відповідь.

Бланк відповідей складається з двох частин: Ліва частина містить інформацію про екзамен та особисті дані студента (ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові, курс, дату складання екзамену та додаткову інформацію). Права частина є бланком відповідей на тестові завдання.

Правильна відповідь, вноситься до бланка шляхом повного замальовування кружка з відповідною літерою біля номера, що відповідає номеру даного тестового завдання.

Уважно стежте, щоб позначка відповіді, яку Ви відмічаєте у бланку, відповідала номеру тестового завдання, на яке Ви відповідаєте.

Робіть густу темну відмітку так, щоб не можна було прочитати літери всередині кружка, який замальовано. Якщо Ви відмічаєте більше, ніж одну літеру, така відповідь вважається неправильною. Якщо Ви змінюєте літеру, повністю стирайте гумкою попередню відмітку так, щоб з'явилася літера. Залишки відміток можуть призвести до того, що деякі відповіді будуть вважатися неправильними.

Після закінчення роботи перевірте, чи повністю Ви заповнили бланк.

Після закінчення часу тестування, про що Ви будете повідомлені адміністраторами екзамену, Ви припиняєте роботу, закриваєте екзаменаційний буклет та чекаєте, поки адміністратор збере Ваші тестові матеріали.

Після закінчення екзамену кожний екзаменаційний буклет перевіряється на цілісність. Відсутність будь-якої частини Вашого екзаменаційного буклету автоматично призводить до нескладання Вами екзамену.

Результати медичних ліцензійних іспитів оцінюються за такою схемою: за правильну відповідь на тестове завдання студент отримує «1 бал», за неправильну – «0 балів». Тобто студенти не «штрафуються» за неправильну відповідь. Саме тому студентам рекомендовано спробувати відповісти на всі тестові завдання, навіть коли студент не зовсім впевнений у своїй відповіді. Бланки відповідей перевіряються шляхом комп'ютерного сканування у Центр Тестування МОЗ України.

Складання чи не складання медичного ліцензійного іспиту оцінюється за загальним результатом по тесту. Тобто, навіть якщо з деяких субтестів студент не набрав мінімально необхідного балу, але за тест в цілому набрано більше, такий студент отримує результат «склав» за ліцензійний іспит.

Як готуватись

Готуючись до складання ліцензійних іспитів, студентам необхідно звернути увагу на різні аспекти підготовки.

  1. Змістова підготовка;
  2. Ознайомлення з процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення або відсутності на іспиті);
  3. Ознайомлення з правилами заповнення бланків та буклетів;
  4. Вибір власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, хронометраж часу.

Перед початком цілеспрямованої підготовки до ліцензійних іспитів самостійно або в групі пройдіть пробне тестування, імітуючи умови проведення ліцензійних іспитів. Для пробного тестування можна використовувати відкриті буклеті попередніх років, які є на електронних навчально-методичних ресурсах університету.

Нові банки тестових завдань до ліцензійного іспиту завжди можна завантажити з офіційного сайту центру тестування: http://testcentr.org.ua/

 

Оскільки ліцензійні іспити базуються на галузевих стандартах вищої освіти, які також є основою для визначення змісту навчальних програм дисциплін, то основним джерелом для підготовки до ліцензійних іспитів є стандартні навчальні матеріали, які використовуються студентами протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту – підручники, тексти лекцій, практикуми тощо.

Отже, першим кроком підготовки до ліцензійних іспитів є систематичне вивчення й повторення навчального матеріалу.

Наступним кроком є опрацювання відкритих інформаційних матеріалів для підготовки студентів до ліцензійних іспитів – екзаменаційних буклетів.

Кожний тест, який складатимуть студенти, міститиме частину тестових завдань з екзаменаційних буклетів минулих років, тому знання буклетів, безумовно, підвищує шанси на успішне складання.

У будь-якому випадку, слід пам’ятати, що лише частина тесту формується з тестових завдань екзаменаційних буклетів попередніх років, а джерелом решти тесту є закритий банк тестових завдань, які пройшли фахову експертизу. Тому для успішного складання ліцензійних іспитів не обмежуйте свою підготовку тільки вивченням відкритих інформаційних матеріалів – систематично вчить та повторюйте учбовий матеріал!

Бажаємо вам успіху під час складання ліцензійних іспитів!

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 224-68-16
E-mail: dmytriiev.v.s@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМУ.

Мапа сайту