Норми часу для обліку методичної та навчальної роботи науково-педагогічних працівників у ЗДМУ при організації навчального процесу за технологіями дистанційного навчання

Додаток

до Положення

про дистанційне навчання

 

 

 

Таблиця 1

Методична робота

 

№ п/п

Вид роботи

Одиниця виміру роботи

Норма часу для обліку методичної роботи,
ак. година ***

Примітка

1

2

3

4

5

1.

Розроблення (оновлення) педагогічного сценарію навчальної програми:

методичних рекомендацій для слухачів щодо послідов­ності навчання, використання веб-ресурсів і веб-сервісів, виконання завдань, особи­востей тестування, вико­нання практичних та лабора­торних робіт тощо

1 умовний друкований аркуш

10 (5)*

 

2.

Розроблення (оновлення) документів планування навчального процесу:

 

 

 

- навчальних програм

1 навчальна програма
(до 72 годин)

20 (10)

 

- навчально-тематичних планів

1 навчально-тематичний план

10 (5)

 

3.

Розроблення (оновлення) змістовного наповнення мультимедійних лекційних матеріалів, побудованих за модульним принципом

1 ак. година навчальної програми

К×10 (5)

К** - коефіцієнт складності

4.

Розроблення термінологічного словника, бібліографії

1 умовний друкований аркуш

10

 

5.

Розроблення (оновлення) практичних завдань із методичними рекомен­даціями щодо їх виконання

1 завдання

К×1 (0,5)

 

1

2

3

4

5

6.

Розроблення (оновлення) сценарію віртуальних лабо­раторних робіт із мето­дичними рекомендаціями щодо їх виконання

сценарій однієї віртуальної лабораторної роботи

К×20 (5)

 

7.

Розроблення (оновлення) методичних рекомендацій щодо використання вірту­альних тренажерів

1 комплект методичних рекомендацій

К×20 (5)

 

8.

Розроблення специфікації тесту

1 специфікація

К×5 (2)

 

9.

Розроблення тестових завдань

1 завдання

 

Визначається в залежності від складності та інших параметрів тестових завдань

10.

Розроблення сценарію ділової гри із методичними рекомендаціями щодо її використання

1 сценарій

Визначається в залежності від складності та інших параметрів ділової гри

11.

Розроблення сценарію відео-конференції, відео- записів лекцій, семінарів (дискусій)

1 сценарій, розрахований на
1 ак. годину

К×6

 

12.

Розроблення (оновлення) презентації для відеоконференції

1 пакет презентаційних слайдів, розрахований на 1 ак. годину

4 (2)

 

 

Примітки до табл.1:

* У дужках – норма часу для оновлень, обсяг яких перевищує 50% відповідного виду робіт при створенні веб-ресурсу.

** Коефіцієнт складності розроблення (оновлення) дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів, який коливається в межах від 1 до 3 (К=1÷3), встановлюється ЗПО в залежності від складності виду роботи. Значення коефіцієнту К для різних видів робіт може бути різним.

*** Норма часу для обліку методичної роботи за технологіями дистанційного навчання не може бути нижчою за відповідну норму для недистанційних форм навчання, затверджену наказом ЗДМУ.

 

 Таблиця 2

Навчальна робота

 

Форма навчаль­ного процесу

Вид навчального заняття

Вид навчальної роботи

Одиниця виміру роботи

Розра-хунко­ва одини­ця

Норма часу для обліку навчаль­ної роботи,
ак. година

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Навчальні заняття

Лекція

Читання лекції у режимі відео- (аудіо-) конференції

1 ак. година

1 група*

2

 

 

Проведення індивідуаль-них занять

 

1 ак. година

1 слухач

За нормами часу для відпо-відної роботи за денною формою нав-чання

 

 

Самостійне вивчення навчальних матеріалів програми (дисципліни)

Надання індивідуаль-них консультацій

1 ак. година

1 група

Норма визнача-ється із розрахунку 12% від загального обсягу навчаль-ного часу, відведен-ного для засвоєння навчальної програми (дисцип-ліни)

 

Семінар (дискусія)

Проведення семінару (дискусії) у режимі відео- (аудіо-, текстової) конференції

 

1 ак. година

1 підгрупа**

2

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Практичне заняття

Перевірка результатів виконання практичної роботи

 

1 робота

1 слухач

за нормами часу для відпо-відної роботи за денною формою нав-чання

 

 

Лабораторне заняття

Перевірка результатів виконання лабораторної роботи

1 робота

1 слухач

за нормами часу для відпо-відної роботи за денною формою нав-чання

 

 

Ділова гра

Проведення ділової гри у синхронному режимі

1 ак. година

1 підгрупа

2

Кількість слухачів у підгрупі уточню-ється викладачем відповідно до педаго-гічного сценарію

Виконання випускної роботи

 

Керівництво, консульту-вання, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів, в тому числі:

 

 

за нормами часу для відпо-відної роботи за денною формою нав-чання

 

Надання індивідуальних консультацій

1 ак. година

1 слухач

до 10 годин

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Перевірка випускної роботи

1 робота

1 слухач

1

 

 

Прийом випускної роботи у режимі відео-(аудіо-) конференції

1 робота

1 слухач

0,3

 

Контрольні заходи:

 

 

 

 

 

 

- вхідне, поточне і підсум-кове тесту-вання

 

Перевірка результатів тестування

1 пакет тестових завдань***

1 слухач

0,2

Норма часу уточню-ється ЗПО в залеж­ності від обсягу тестового завдання

1

2

3

4

5

6

7

- усний залік (екзамен)

 

Надання індивіду-альних консультацій напередодні заліку (екзамену)

1 ак. година

1 слухач

0,3

 

Прийом заліку (екзамену) у режимі відео- (аудіо-) конференції

1 ак. година

1 слухач

0,3

 

 

Примітки до табл.2:

* Кількість слухачів у групі визначається деканатом, в залежності від педагогічних, технологічних та економічних аспектів організації дистанційного навчання.

** Кожна група слухачів для проведення семінару (дискусії) за необхідності ділиться на підгрупи.

*** Пакет тестових завдань містить всі запитання (завдання) для одного контрольного заходу: для вхідного контролю; до частини навчальної програми (тем, модулів); до всієї навчальної програми.

 

Всі форми навчального процесу, види навчальних занять та види навчальної роботи, які проводяться очно при використанні дистанційної форми навчання, обліковуються за нормами часу, прийнятими для заочної форми навчання.

 

 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 224-68-16
E-mail: dmytriiev.v.s@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМУ.

Мапа сайту